Orjinal Belge :  Çevirisi :

8.b

Kaziyye budur ki

Hüseyin Çelebi Ali meclîs-i şer‘de şöyle ikrâr ve i‘tirâf üdüp eyitdi ki müteveffâ Firuz Bey muhallefâtından Barak Reis’te iki bin üç yüz akçe emânet konulup bin beş yüze vâsî olan Murad Çelebi’ye teslîm idüp bâkî sekiz yüz akçesin merhûmun yetîmesi içün alup kabz itdim diyu ikrâr idicek mukırr-ı mezbûrı mezkûr Barak Reis ve vicâhen ve şifâhen tasdîk ettikden sonra gıbbe’t-taleb tescîl olundı. Tahrîren fî evâyil âhirü’l-cemâzeyn li-sene erba‘a ve selâsîn ve tis‘a mie.

Şuhûdü’l-hâl: İlyas b. Yahya ve Pîrî Ahmed b. Mehmed ve Memişah b. Süleyman

Kaziyye budur ki

Merhum Fazlullah Çelebi evkâfından Çenger nam karye’i sene ihdâ ve selâsîn ve tis‘a mie rebiülevvel gurresinden mukâta‘aya dutan Kosta b. Marko ve Dimitri b. Marko ve Yorgi b. Kefale ve Karaca b. Yusuf nam âmilleri evkâf-ı mezbûre mütevellîsi mefharü’l-kudât ve’l-ehâli? Mevlânâ Pîrî Çelebi ihzâr-ı meclis idüp üzerlerine şöyle takrîr-i kelâm idüp eyitdi ki karye-i mezbûre’i biz altmış bin akçeye mukâta‘aya alup zimmetinizde bâkî olan meblağı taleb ederim didiğine mezbûrûn cevab virüp eyitdiler ki karye-i mezbûre’i biz elli bin akçeye mukâta‘aya alduk deyu huccet ibrâz idüp ammâ ahvâl-i karye-i mezbûre istifsâr olundukda bundan önce üç senesi altmış altı bine satulugelüp ummal-ı mezbûrun i‘tiraflarıyla ve hâliyâ dahî altmış dört bin akçeye satulup karye-i mezbûreden Dıranos b. Andrenikos altmış bin akçeye kabul ve iltizâm ettiği dahî i‘tirafları zâhir olup huccetlerinin mazmûnı dahî sâbit olmayup tezkeretenli’l-hâl gıbbe’t-taleb tescîl olundı. Tahrîren fî âhirü’l-cemâzeyn li-sene erba‘a ve selâsîn ve tis‘a mie.

Şuhûdü’l-hâl: Memişah b. Süleyman ve Mahmud b. Azûziddîn ve Mehmed b. Mustafa reisü’l-muhzarîn ve Bâli b. Aslıhan ve İlyas b. (boş)

 

[ve elli yedi bin akçeye Mustafa b. Bahşî ve Andrenikos b. Manbor?kabul ittiğine itiraflar bile]

 

9.a

Vech- i kaziyye oldur ki

Kasaba-i Üsküdar’da müteveffâ olan Evranos b. Bahşî Bey vâlidesi olan Leyla b. Musa müteveffâ-yı mezbûrun sâir vârisleri müvâcehesinde takrîr-i da‘va [kılup] didi ki müteveffâ oğlum Evranos’un zimmetinde dört yüz akçem vardır erimden?bana bi-hasebi’l-irs intikâl eden akçedendir. Elân zimmetindeki deyndir dedikde vârisler mezkûre’i tasdîk ettiklerinden sonra zikr olan dört yüz akçe hüküm olunup sebt-i defter olundı. Tahrîren fî evâhir-i cemâziye’l-âhir sene 935

Şuhûdü’l-hâl: Mustafa? Şaban b. Halîfe ve Abdullah b. Bahşî ve Beşir Halîfe b. Hüssâm

Vech-i kaziyye oldur ki

Müteveffâ-yı mezbûrun hâtunı olan Fatma binti Ahmed takrîr-i da‘va kılup dedi ki müteveffâ zevcim Evranos’ın zimmetinde mihrimden altı bin akçe hakkı vardır dedikde muslihun-ı müslimûn mütevassitûn olup bin beş yüz akçeye sulh idüp sâir vârisler rızâsıyla bedel-i sulh bin beş yüz akçeyi mezbûre Fâtıma virüp elân alup ol dahî bedel-i sulhi kabul ettikden sonra sıhhat-i sulh ve kat‘ ?da‘vası hükm olunup sebt-i defter olundı. Tahrîren fî evâhir-i cemâzilâhir sene 935

Şuhûdü’l-hâl: Kemâ zükira.

Vech-i kaziyye oldur ki

Müteveffâ olan Evranos’un Türbâli b. ………. beş yüz akçe deyni olup bi-hasebi’ş-şer‘ sâbit olundukdan sonra vâki‘ hal tescîl olundı. Tahrîren fî evâhir-i cemâziyelahir sene 935

Şuhûdü’l-hâl: Hızır b. İsâ? Ayas b. Abdullah  Yusuf b. Hamza ve gayruhum mine’l-hâzirîn.

BOŞ

Vech-i kaziyye oldur ki

Mahalle-i Dâvutpaşa Nevbahar b. Abdullah meclis-i şer‘e hâzır gelüp didi ki zevcim olan ….. b. Hacı İlyas vekîl-i mutlakım olsun dedikde sebt-i defter olundı. Tahrîren fî evâyil-i ……

Şuhûdü’l-hâl: Kulağuz b.Aslıhan …………………………