Büyütmek için resme tıklayın.

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ve Umûr-ı Tıbbiye-i Mülkiye Nezâreti
Tahrîrât Kalemi

Hulâsa: Zağferanbolu Beledî eczâcısının efrâd-ı me’zûne meyânına idhâl edilmesine ve teferru‘âtına dâir.

 

 

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine

 

Atûfetlü Efendim Hazretleri
Üç yüz yirmi iki senesinde Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de tahsîlde iken ismine kur‘a isâbet etmiş ve sene-i mezkûre zarfında ikmâl-i tahsîl ile Zağferanbolu hastanesi eczâcılığına muvazzafen bi’t-ta‘yîn ol vakitden beri îfâ-yı hizmet etmekde bulunmuş ise de mekteb-i mansûreden me’zûn etibbâ ve eczâcılar teklîf olunan bir me’mûriyeti kabûlden imtinâ‘ etmedikçe ve âmâdeten hizmet bulunmadıkça hükmen edâ-yı hizmet ediyor nazarıyla bakılarak hizmet-i askeriyelerince tazyîk edilmeyip efrâd-ı me’zûne meyânında bulundurmaları mukaddemâ ittihâz olunan usûlden olduğu halde bi’l-âhare Kânûn-ı Esâsî’nin i‘lânıyla münfesih olan karâr ve usûl cihet-i askeriyece hizmet-i hükûmetde müstahdem bulunan tabîb ve eczâcılara da bi’t-teşmîl bu kere bi’l-fi‘il hizmet-i devletde bulunduğu halde sevkine lüzûm gösterilmekde olup el-yevm mer‘iyyü’l-icrâ bulunan ahz-i asker kanûnunun yirmi sekiz ve yirmi dokuzuncu maddelerinde mekâtib-i âliye ve mekteb-i fünûn-ı tıbbiye-i mülkiye me’zûnlarının hizmet-idevletde müstahdem bulundukça efrâd-ı me’zûne meyânında bulunacaklarına dâir sarâhat-i kat‘iyyeye ve hizmet-i devletde müstahdem mekâtib-i âliye me’zûnlarının hıdemât-ı askeriyeleri hakkında meclis-i umûmiyece bir karâr vekânûnun adem-i mevcûdiyetine göre me’mûriyet-i resmiyesinden ahziyle sevki cihetine gidilmesi mûcib-i gadri olacağına binâen hakk ve adle muvâfık ve îcâbât-ı meşrûtiyete mutâbık bir karâr ittihâzı istid‘âsını hâvî Zağferanbolu hastanesi eczâcısı Mehmed Hidâyet Efendi mürsel-i arz-ı hâl lede’l-havâle efendi-i mûmâ-ileyhin bi’l-fi‘il îfâ-yı hizmet etmekde olması hasebiyle efrâd-ı me’zûne meyânına idhâli lâzım geleceğinin Harbiye Nezâret-i Aliyyesine emr ü iş‘âr buyrulmasının taraf-ı sâmîlerine izbârı meclis-ı tıbbiye-i mülkiye ve sıhhiye-i umûmiyeden ifâde kılınmış olmağla îfâ-yı muktezâsına müsâ‘ade-i Celîleleri râyikân buyrulmak bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 26 Şa‘ban sene 327 ve fî 19 Ağustos sene 325.
Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umûmiye Reisi
Besim Ali.