Büyütmek için resme tıklayın.

Pasaport Kânunu - Birinci Fasıl


Birinci madde Memâlik-i Osmâniye’den diyâr-ı ecnebiyeye gidenler pasaport ahzinde muhtârdır.
İkinci madde Pasaportlar, evvelâ hâmilinin isim ve şöhretiyle tâbi‘iyyet ve Maskat-ı re’sini ve mahall-i ikâmet ve san‘atını ve sinn ve eşkâlini ve pederinin isim ve şöhretiyle gideceği mahalli sâniyen refâkatinde zevcesi ve evlâdı ve zükûr ve inâs hizmetkârı olduğu halde bunların isnân ve esâmîsini ve pederlerinin ve memleketlerinin ismini ve keyfiyet-i refâkatlerini mübeyyin matbû‘ ve mühür resmi ile mahtûm ve hükmü bir seneye mahsûs olacakdır.

Pasaport almak içün hüviyet cüzdanlarının ibrâzı lâzımdır.
Üçüncü madde pasaport harcı elli kuruşdur.
Fakat hemcivâr bulunan memâlik-i ecnebiyeye gidecek ameleye mahsûs olan pasaportların harcı on kuruşdur.

Fakr hallerini mahalleri devâir-i belediyesinden musaddak ilm ü haberler ile isbât edenlere meccânen pasaport verilir.

Pasaport esmânını te’diyeye iktidârı olanlara farklarını...