Orjinal Belge :  Çevirisi :

Diyarbekir Beylerbeyi’ne: İsyan ile Şehzade Selim üzerine gelerek cenk edip firar eden şehzade Bâyezid’in ele geçirilmesi ve Malatya’daki eşkiyânın haklarından gelinip Malatya nâzırı Mahmud’un yakalanması hakkında.

 

Yazıldı.

Bâ-hatt-ı şerîf.

Mehmed Çavuş’a virildi.

Fî 13 Ramazan sene 966

 

Diyarbekr beglerbegsine hüküm ki:

Bundan akdem sana nice def‘a ahkâm-ı şerîfe gönderilüp münâsib olan mahalde cem‘iyyet üzre olup  etrâf ü cevânibe nâzır olup bir maslahat vâki‘ olursa bezl-i makdûr eyleyesin diyu emrüm olmış idi. Hâliyâ oğlum Bâyezid bazı ehl-i fesâd cem‘ idüp ferzend-i ercümend oğlum Selîm tâle bakâhu üzerine gelüp ehl-i İslâm ile cenk idüp firâr itmişdür. Eyle olsa buyurdum ki:

Vusûl buldukda, te’hîr itmeyüp cem‘iyyet ile Malâtiyye geçidine gelüp bir münâsib olan mahalde hâzır u müheyyâ olup etrâf ü cevânibe nâzır olup ahvâl ü etvârın dâimâ tetebbu‘ u tecessüs idüp dahî her ne cânibe teveccüh iderse arkurı yoluna varup inâyet-i Hakk ile hakkından gelesin. Bu bâbda müşârün-ileyh oğlum Selîm tâle bakâhu yanında olan beglerbegiler ve askerile yürimek emr olup vezîrüm Mehmed Paşa dahî Rum-ili beglerbegisi ve külliyen Rum-ili askeri ve silahdârlarum ve ulûfecilerüm ve garîb-yiğitlerüm ve iki bin mikdârı yeniçeri ile sekbânlarum-başı bile irsâl olınmışdur. Sen dahî gereği gibi mukayyed olup, gaflet üzre olmayasın. Her ne mahalle gelüp vene tedârük üzre olup ve ne haber olduğın yazup bildüresin ve Malâtiyye’de ba‘zı ehl-i şenâ‘at üzre olduğın sancağı begi arz itmişdür. Anun gibileri yoklayup ehl-i fesâd ü şenâ‘at olanlarun şer‘ ile haklarından gelüp re‘âyâdan ve gayrudan kimesneye yarak kullandurmayasın. Ve Malâtiyye Nâzırı olan Mehmed’i dahî her ne tarîkle olursa ile getürüp mecâl virmeyüp hakkından gelesin, ihmâlden hazer iddesin. Ve müşârün-ileyh çavuşı eğlendürmeyğp ber-vech-i isti‘câl berüye gönderesin.