Orjinal Belge :   Çevirisi :
 

MURAD HÜDÂVENDİGÂR

 

Âb-ı rûy-ı Habîb-i Ekrem içün

Kerbelâda revân olan kan içün

 

Şebb-i firkatte ağlayan göz içün

Râh-ı aşkında sürünen yük içün

 

Ehl-i derdin dil-i hazîni içün

Câna te’sîr eden enîni içün

 

Eyle yâ râb lütfunu hemrâh

Hıfzını eyle bize püşt ü penâh

 

Ehl-i islâma ol mu‘in-i nâsır

Dest-i a‘dâyı bizden eyle kâsır

 

Bakma yâ râb bizim günahımıza

Nazar et cân-ı dilden âhımıza

 

Etme yâ râb mücâhidîni telef

Tîr-i a‘dâya kılma bizi hedef

 


Çeşmimiz sakla gird ü mu‘ârekeden

Cünd-i İslâmı cümle mühlikeden

 

Bunca yıl sa‘y ü ictihâdımızı

Gazâvât üzre yahşî adımızı

 

Etme yâ râb kahrın ile tebâh

Yüzümü halk içinde etme siyah

 

Râh-ı dîn içre ben fedâ olayım

Siper-i asker-i hüdâ olayım

 

Din yolunda beni şehîd eyle

Âhirette beni sa‘îd eyle

 

Mülk-i İslâmı pâh-yimâl etme

Menzil-i fırka-i delâlet etme

 

Keremin çoktur ehl-i İslâma

Dilerim kim erişe itmâma